Australian Task Force - South Vietnam AO rotations
 
1965 Apr
1 RAR i.c. 25th May  1RAR
Jun  1RAR
Jul  1RAR
Aug  1RAR
Sep  1RAR
Oct  1RAR
Nov  1RAR
Dec  1RAR
1966 Jan  1RAR
Feb  1RAR
Mar  1RAR
5 RAR i.c. 1st - 6 RAR i.c. 1st Apr  5RAR 6RAR 1RAR
May  5RAR 6RAR 1RAR
Jun  5RAR 6RAR 1RAR
1 RAR r.t.a. 14th Jul  5RAR 6RAR 1RAR
Aug  5RAR 6RAR
Sep  5RAR 6RAR
Oct  5RAR 6RAR
Nov  5RAR 6RAR
Dec  5RAR 6RAR
1967 Jan  5RAR 6RAR
Feb  5RAR 6RAR
7 RAR i.c. 2nd, 2 RAR i.c. 20th Mar  7RAR 2RAR 5RAR 6RAR
Apr  7RAR 2RAR 5RAR 6RAR
May  7RAR 2RAR 5RAR 6RAR
Jun  7RAR 2RAR 5RAR 6RAR
5 RAR r.t.a. 5th, 6 RAR r.t.a. 7th Jul  7RAR 2RAR 5RAR 6RAR
Aug  7RAR 2RAR
Sep  7RAR 2RAR
Oct  7RAR 2RAR
Nov  7RAR 2RAR
3 RAR i.c. 12th Dec  3RAR 7RAR 2RAR
1 RAR i.c. 19th, 4 RAR i.c. 20th 1968 Jan  4RAR 1RAR 3RAR 7RAR 2RAR
Feb  4RAR 1RAR 3RAR 7RAR 2RAR
Mar  4RAR 1RAR 3RAR 7RAR 2RAR
7 RAR r.t.a. Apr  4RAR 1RAR 3RAR 7RAR 2RAR
May  4RAR 1RAR 3RAR 2RAR
2 RAR r.t.a. 18th Jun  4RAR 1RAR 3RAR 2RAR
Jul  4RAR 1RAR 3RAR
Aug  4RAR 1RAR 3RAR
Sep  4RAR 1RAR 3RAR
Oct  4RAR 1RAR 3RAR
9 RAR i.c. 5th Nov  9RAR 4RAR 1RAR 3RAR
3 RAR r.t.a. 5th Dec  9RAR 4RAR 1RAR 3RAR
1 RAR r.t.a. 28th 1969 Jan  9RAR 4RAR 1RAR
5 RAR i.c. 27th Feb  5RAR 9RAR 4RAR
Mar  5RAR 9RAR 4RAR
Apr  5RAR 9RAR 4RAR
6 RAR i.c. 7th, 4 RAR r.t.a. 30th May  6RAR 5RAR 9RAR 4RAR
Jun  6RAR 5RAR 9RAR
Jul  6RAR 5RAR 9RAR
Aug  6RAR 5RAR 9RAR
Sep  6RAR 5RAR 9RAR
Oct  6RAR 5RAR 9RAR
8 RAR i.c. 18th Nov  8RAR 6RAR 5RAR 9RAR
9 RAR r.t.a. 5th Dec  8RAR 6RAR 5RAR 9RAR
1970 Jan  8RAR 6RAR 5RAR
7 RAR i.c. 10th Feb  7RAR 8RAR 6RAR 5RAR
5 RAR r.t.a. 5th Mar  7RAR 8RAR 6RAR 5RAR
2 RAR i.c. 28th Apr  2RAR 7RAR 8RAR 6RAR
6 RAR r.t.a. 7th May  2RAR 7RAR 8RAR 6RAR
Jun  2RAR 7RAR 8RAR
Jul  2RAR 7RAR 8RAR
Aug  2RAR 7RAR 8RAR
Sep  2RAR 7RAR 8RAR
Oct  2RAR 7RAR 8RAR
8 RAR r.t.a. 12th Nov  2RAR 7RAR 8RAR
Dec  2RAR 7RAR
1971 Jan  2RAR 7RAR
3 RAR i.c. 25th Feb  3RAR 2RAR 7RAR
7 RAR r.t.a. 10th Mar  3RAR 2RAR 7RAR
Apr  3RAR 2RAR
4 RAR i.c. 22nd May  4RAR 3RAR 2RAR
2 RAR r.t.a. 4th Jun  4RAR 3RAR 2RAR
Jul  4RAR 3RAR
Aug  4RAR 3RAR
Sep  4RAR 3RAR
3 RAR r.t.a. 19th Oct  4RAR 3RAR
Nov  4RAR
Dec  4RAR
1972 Jan  4RAR
Feb  4RAR
4 RAR r.t.a. 12th Mar  4RAR
Apr

 

 

Go to www.remlr.com